Contact Form 7 Drag and Drop FIles Upload v3.5 – Multiple Files Upload

Liên hệ với Biểu mẫu 7 Kéo và Thả Tải lên FIles – Tải lên Nhiều Tệp Cho phép bạn thêm tính năng Kéo và Thả mạnh mẽ hoặc chọn khu vực Tải lên Nhiều Tệp vào Biểu mẫu của bạn. Nó tự động Đính kèm trong email, bạn không cần phải làm gì cả!

Demo: https://codecanyon.net/item/contact-form-7-drag-and-drop-files-upload-multiple-files-upload/20683653

Contact Form 7 Drag and Drop FIles Upload

Features (ver 3.5)

 • Easy use
 • Working all version Contact form 7
 • File Size Validation
 • File Type Validation
 • File Browse and Drag & Drop Methods Supported
 • Ajax upload
 • Automatic Attachments in the email
 • Upload Progress
 • Fully Responsive
 • Multiple upload files
 • And more…
 
BEST HOSTING/VPS